توضیحات

حقوق بشر فراتر از اخبار

اخذ شده از انستیتو علوم انسانی و اجتماعی. تکمیل شده در ۳۱ مرداد ۱۳۹۸.

مدرس دوره:

بهار صبا.

12 ساعت (بطور تقریبی).
نمره کسب شده: 100%