توضیحات

مرداد، ۱۳۹۸ –

اخذ شده از پلتفرم آکادمیکس. مدرس: فعال حقوق بشر: بهار صبا. کسب نمره ۱۰۰ از ۱۰۰.