بررسی ضمانت اجرای احکام صادره از دیوان بین‌المللی دادگستری و ضمانت اجراهای حقوق بین‌الملل

2024-01-30T14:26:06-01:00

بررسی ضمانت اجرای احکام صادره از دیوان بین‌المللی دادگستری و ضمانت اجراهای حقوق بین‌الملل نویسنده: فرامرز یادگاریان. اولین کنفرانس بین المللی حقوق، علوم سیاسی، سیاست اسلامی و فقه اسلامی. زمستان ۱۴۰۲. چکیده: دیوان بین المللی دادگستری به عنوان رکن حقوقی سازمان ملل به دعاوی بین دولت‌ها رسیدگی می‌نماید. هدف این مقاله این است تا ضمن [...]

بررسی نقش عهدنامه مودت ۱۹۵۵ در تقابل حقوقی میان ایران و ایالات متحده

2024-01-30T14:25:07-01:00

بررسی نقش عهدنامه مودت ۱۹۵۵ در تقابل حقوقی میان ایران و ایالات متحده نویسندگان: فرامرز یادگاریان (نویسنده مسئول)، دکتر امیرحسین ملکی زاده. اولین کنفرانس بین المللی حقوق، علوم سیاسی، سیاست اسلامی و فقه اسلامی. زمستان ۱۴۰۲. چکیده: تاکنون پنج پرونده در دیوان بین المللی دادگستری در خصوص دعوای میان ایران و ایالات متحده ثبت گردیده [...]

برجام، مشروعیت حمله به مراکز هسته‌ای به عنوان دفاع مشروع پیش‌گیرانه و عواقب کاهش تعهدات هسته‌ای به عنوان اقدامات متقابل

2024-01-30T14:24:08-01:00

برجام، مشروعیت حمله به مراکز هسته‌ای به عنوان دفاع مشروع پیش‌گیرانه و عواقب کاهش تعهدات هسته‌ای به عنوان اقدامات متقابل نویسندگان: فرامرز یادگاریان (نویسنده مسئول)، دکتر امیرحسین ملکی زاده. اولین کنفرانس بین المللی حقوق، علوم سیاسی، سیاست اسلامی و فقه اسلامی. زمستان ۱۴۰۲. چکیده: خروج ایالات متحده از برنامه جامع اقدام مشترک باعث شد تا [...]

اثبات صلاحیت ماهوی دیوان بین المللی دادگستری در پرونده نقض معاهده مودت ۱۹۵۵

2024-01-30T14:11:54-01:00

اثبات صلاحیت ماهوی دیوان بین المللی دادگستری در پرونده نقض معاهده مودت ۱۹۵۵ نویسندگان: فرامرز یادگاریان (نویسنده مسئول)، دکتر محسن محبی، دکتر امیرحسین ملکی زاده. فصلنامه مطالعات بین المللی، دوره ۲۲، شماره ۸۱، تابستان ۱۴۰۳. چکیده: پس از خروج ایالات متحده از برجام و بازگشت تحریم های ایالات متحده علیه ایران و لغو قرارداد های [...]

اقدامات ایران در صورت عدم تمکین ایالات متحده آمریکا از رای نهایی دیوان بین المللی دادگستری در پرونده نقض عهدنامه مودت ۱۹۵۵

2024-01-30T14:08:56-01:00

اقدامات ایران در صورت عدم تمکین ایالات متحده آمریکا از رای نهایی دیوان بین المللی دادگستری در پرونده نقض عهدنامه مودت ۱۹۵۵ نویسندگان: فرامرز یادگاریان (نویسنده مسئول) و دکتر مهدی فیروزآبادیان. مجله مطالعات اجتماعی سیاسی جهان، دوره ۸، شماره ۳، تابستان ۱۴۰۲. چکیده: دیوان بین المللی دادگستری پس از احراز صلاحیت خود در پرونده نقض [...]

نقش دیوان بین المللی دادگستری در روابط حقوقی میان ایران و ایالات متحده آمریکا

2024-01-30T13:57:44-01:00

نقش دیوان بین المللی دادگستری در روابط حقوقی میان ایران و ایالات متحده آمریکا نویسنده: فرامرز یادگاریان. فصلنامه نگاه ایرانی امور خارجی، دوره ۲، شماره ۳۵، زمستان ۱۴۰۰. چکیده: این مقاله به بررسی نقش دیوان بین المللی دادگستری در روابط ایران و ایالات متحده با اشاره به آخرین اختلافات دو کشور در خصوص معاهده مودت، [...]

اقدامات متقابل ایران در برابر خروج ایالات متحده آمریکا از برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) و مکانیسم ماشه

2024-01-30T13:57:22-01:00

اقدامات متقابل ایران در برابر خروج ایالات متحده آمریکا از برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) و مکانیسم ماشه نویسنده: فرامرز یادگاریان. فصلنامه ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد، دوره ۲، شماره ۲ - شماره پیاپی ۳، تیر ۱۳۹۸، صص. ۸۹-۱۱۰. چکیده: برجام  را می توان عامل اختلافات جدید سیاسی میان ایران و ایالات متحده قلمداد نمود. [...]

رفتن به بالا