توضیحات

مهر، ۱۴۰۰ –

دوره آموزشی 21 ساعته در انجمن مطالعات سازمان ملل متحد.