توضیحات

مهر، ۱۴۰۱ –

اخذ شده از دانشگاه لندن و پلتفرم کرسرا. مدرس: پروفسور دیوید کانتور و دکتر سارا سینگر. کسب نمره ۱۰۰ از ۱۰۰.