توضیحات

پناهندگان در قرن بیست و یکم

اخذ شده از دانشگاه لندن. تکمیل شده در ۵ آبان ۱۴۰۱.

مدرسین دوره:

  1. پروفسور دیوید کانتور،
    دانشگاه لندن.
  2. دکتر سارا سینگر،
    دانشگاه لندن.

27 ساعت (بطور تقریبی).
نمره کسب شده: 100%