توضیحات

همکاری با دو مرکز علمی یعنی اندیشکده نظریه های بدیل آتاوا کاناد و دانشگاه ابن سینا در کابل و کمک رسیدن به اهدافی چون خردورزی، آزادی و جهانی عاری از سلطه بدون شک یکی از بهترین تجربه‌های زندگی شخصی‌ام بوده است.