توضیحات

مقدمه ای بر حقوق کیفری بین المللی

اخذ شده از دانشگاه کیس وسترن رزرو. تکمیل شده در ۲۶ مهر ۱۴۰۱.

مدرس دوره:

مایکل شارف،
دانشگاه کیس وسترن رزرو.

12 ساعت (بطور تقریبی).
نمره کسب شده: 100%