توضیحات

مشاوره حقوقی

اخذ شده از موسسه آموزش عالی فن پردازان. تکمیل شده در ۲۵ دی ۱۳۹۶.

400 ساعت (بطور تقریبی).
نمره کسب شده: ۹۳%