توضیحات

مذاکره، میانجیگری و حل اختلاف

اخذ شده از مدرسه عالی علوم اقتصادی و بازرگانی فرانسه. تکمیل شده در ۱۲ مرداد ۱۴۰۲.

کسب مدرک حرفه‌ای پس از تکمیل چهار دوره ذیل:

  • مبانی مذاکره

مدرسه عالی علوم اقتصادی و بازرگانی فرانسه.
مدرس دوره: اورلین کولسون.
تکمیل شده توسط: فرامرز یادگاریان در ۱۱ مرداد ۱۴۰۲.
4 هفته مطالعه، حدود 1 ساعت در هفته به استثنای هفته 3، حدود 3-4 ساعت.
نمره کسب شده: 90.06%
مشاهده این گواهینامه

  • مذاکرات بین المللی و بین فرهنگی

مدرسه عالی علوم اقتصادی و بازرگانی فرانسه.
مدرس دوره: اورلین کولسون و آلن جنکینز.
تکمیل شده توسط: فرامرز یادگاریان در ۱۱ مرداد ۱۴۰۲.
4 هفته مطالعه، حدود 1 ساعت در هفته به استثنای هفته 4، حدود 3 ساعت.
نمره کسب شده: 99.33%
مشاهده این گواهینامه

  • میانجیگری و حل اختلاف

مدرسه عالی علوم اقتصادی و بازرگانی فرانسه.
مدرس دوره: اورلین کولسون و آلن جنکینز و جوزف مایلا.
تکمیل شده توسط: فرامرز یادگاریان در ۱۱ مرداد ۱۴۰۲.
1-2 ساعت در هفته.
نمره کسب شده: 87.33%
مشاهده این گواهینامه

  • مذاکره، میانجیگری و حل تعارض – پروژه سنگ بنا

مدرسه عالی علوم اقتصادی و بازرگانی فرانسه.
مدرس دوره: اورلین کولسون.
تکمیل شده توسط: فرامرز یادگاریان در ۱۳ مرداد ۱۴۰۲.
نمره کسب شده: 100%
مشاهده این گواهینامه