توضیحات

فروردین، ۱۴۰۰ –

وبینار 3 روزه و 6 جلسه ای توسط مرکز حقوق کیفری بین المللی ایران و پژوهشکده حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه تهران برگزار شد.