توضیحات

مدرسه بهاره دیوان بین المللی کیفری

این وبینار در تاریخ ۴ تا ۶ اردیبهشت ۱۴۰۰ توسط مرکز حقوق کیفری بین المللی ایران و پژوهشکده حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه تهران برگزار شد.