توضیحات

محافظت از حقوق کودکان

اخذ شده از انستیتو علوم انسانی و اجتماعی. تکمیل شده در ۱۲ آذر ۱۳۹۹.

مدرس دوره:
حامد فرمند.

12 ساعت (بطور تقریبی).
نمره کسب شده: 100%