توضیحات

قانون شرکت و قانون تجارت (دوره دوم): انواع تجارت، تامین مالی و مقررات دولتی

اخذ شده از دانشگاه ایلینویز. تکمیل شده در ۱۱ آذر ۱۴۰۱.

مدرس دوره:

مایکل آر فریک،
دانشگاه ایلینوی در اوربانا شامپاین.

۲۵ ساعت (بطور تقریبی).
نمره کسب شده: ۱۰۰٪