توضیحات

فرآیندهای تصمیم گیری در سازمان ملل متحد

این کارگاه در تاریخ ۲ تیرماه ۱۴۰۰ توسط انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد (IAUNS) برگزار شد.