توضیحات

عدالت

اخذ شده از دانشگاه هاروارد. تکمیل شده در ۷ شهریور ۱۳۹۹.

مدرس دوره:

مایکل جی سندل،
دانشگاه هاروارد.

25 ساعت (بطور تقریبی).
نمره کسب شده: 76%