توضیحات

در حال داوری، فصلنامه مطالعات سازمان ملل

دیوان بین المللی دادگستری پس از احراز صلاحیت خود در پرونده های نقض مودت عهدنامه مودت 1955 میان ایران و ایالات متحده و پرونده دارایی های ایران، گام به سوی رسیدگی ماهوی برداشت. با صدور رأی ماهوی به نفع ایران در این دو پرونده طرفین موظف به اجرای مفاد رأی با توجّه به قواعد و حقوق بین الملل و ضمانت اجراهای موجود مانند اقدامات متقابل، اقدامات تلافی جویانه، افکار عمومی و ضمانت اجراهای ملل متحد خواهند بود. ایالات متحده همچنین با توجّه به نقض عهدنامه مودت 1955، موظف به اعاده وضع به حال سابق (لغو تحریم­های بازگردانیده شده) و پرداخت غرامت به جمهوری اسلامی ایران خواهد بود. در مقابل ایران نیز موظف است، از توسل به اقداماتی که تنش­زا می باشند و قابلیت پیچیده تر کردن اوضاع را دارند تا قبل از صدور رای ماهوی خودداری ورزد.