توضیحات

سازمان ملل متحد و چالش های پیش رو

این دوره آموزشی بین ۲۹ مهر تا ۲ آبان ۱۴۰۰ توسط انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد (IAUNS) برگزار شد.