توضیحات

کسب رتبه اول در میان دانشجویان مقطع کارشناسی رشته حقوق در دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد و رتبه کل ۶۲۳۱ و معدل کل ۱۶.۱۱.