توضیحات

اخذ رتبه یک در میان کل دانشجویان رشته حقوق دانشگاه آزاد اسلامی – واحد مشهد