توضیحات

دیپلماسی جهانی: سازمان ملل متحد در جهان

اخذ شده از دانشگاه SOAS و دانشگاه لندن. تکمیل شده در ۲۳ آذر ۱۳۹۹.

مدرس دوره: دکتر دن پلسچ،
دانشگاه SOAS لندن و دانشگاه لندن.

11 ساعت (بطور تقریبی).
نمره کسب شده: 100%