توضیحات

آذر، ۱۳۹۹ –

اخذ شده از دانشگاه لندن و دانشگاه اس.او.آ.اس لندن و پلتفرم کرسرا. مدرس: پروفسور دن پلسچ. کسب نمره ۱۰۰ از ۱۰۰.