توضیحات

مهر، ۱۴۰۰ –

اخذ شده از سازمان فنی و حرفه ای ایران. سطح: خیلی خوب و نمره ۸۸ از ۱۰۰.