توضیحات

حقوق کیفری بین المللی در نظام حقوقی ملی: ایتالیا

این کنفرانس در تاریخ ۱۳ مرداد ۱۳۹۹ توسط مرکز حقوق بین الملل و سرمایه گذاری لاهه برگزار شد.