توضیحات

حقوق داوری

اخذ شده از موسسه آموزش عالی فن پردازان. تکمیل شده در ۱۵ بهمن ۱۳۹۷.

400 ساعت (بطور تقریبی).
نمره کسب شده: 95%