توضیحات

بهمن، ۱۳۹۷ –

اخذ شده از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ایران برای شرکت در دوره ۴۰۰ ساعته آموزشی در موسسه فن پردازان و کسب نمره ۹۵ از ۱۰۰.