توضیحات

حقوق بین الملل بشردوستانه در تئوری و عمل

اخذ شده از دانشگاه لیدن. تکمیل شده در ۱۱ آبان ۱۴۰۱.

مدرسین دوره:

 1. رابرت هاینش،
  دانشگاه لیدن.
 2. جولیا پینزوتی،
  دانشگاه لیدن.
 3. اما ایروینگ،
  دانشگاه لیدن.
 4. سینی بایز،
  دانشگاه لیدن.

18 ساعت (بطور تقریبی).
نمره کسب شده: 97.50%