توضیحات

آبان، ۱۴۰۱ –

اخذ شده از دانشگاه لایدن و پلتفرم کرسرا. مدرس: پروفسور رابرت هاینش. کسب نمره ۹۷.۵۰ از ۱۰۰.