توضیحات

حقوق بشر برای جوامع باز

اخذ شده از دانشگاه اوترخت. تکیل شده در ۲۳ آبان ۱۴۰۱.

مدرسین دوره:

  1. یانکه جراردز،
    دانشگاه اوترخت.
  2. آنتوان بویز،
    دانشگاه اوترخت.
  3. ماتیلدا رادوس،
    دانشگاه اوترخت.

14 ساعت (بطور تقریبی).
نمره کسب شده: 100%