توضیحات

آبان، ۱۴۰۱ –

اخذ شده از دانشگاه اوترخت و پلتفرم کرسرا. مدرس: پروفسور دکتر آنتوان بویز، دکتر یانکه جراردز و دکتر پائولین دو موری. کسب نمره ۱۰۰ از ۱۰۰.