توضیحات

تحلیل سیاست خارجی ایران و معاهدات مودت و پیمان های استراتژیک با چین و آمریکا

این وبینار در تاریخ ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۲ توسط فصلنامه مطالعات بین المللی (ISJ)، بنیاد مطالعات بین المللی گفت و گوهای جهانی و انتشارات جهان سیاست برگزار گردید.