توضیحات

بهداشت بین المللی زنان و حقوق بشر

اخذ شده از دانشگاه استنفورد. تکمیل شده در ۲۴ آبان ۱۴۰۱.

مدرس دوره:

آن فرث موری،
دانشگاه استنفورد.

57 ساعت (بطور تقریبی).
نمره کسب شده: 98.39%