توضیحات

بررسی نقش عهدنامه مودت ۱۹۵۵ در تقابل حقوقی میان ایران و ایالات متحده

نویسندگان: فرامرز یادگاریان (نویسنده مسئول)، دکتر امیرحسین ملکی زاده. اولین کنفرانس بین المللی حقوق، علوم سیاسی، سیاست اسلامی و فقه اسلامی. زمستان ۱۴۰۲.

چکیده:

تاکنون پنج پرونده در دیوان بین المللی دادگستری در خصوص دعوای میان ایران و ایالات متحده ثبت گردیده است و اساس تمام این شکایات عهدنامه مودت، روابط تجاری و حقوق کنسولی ۱۹۵۵ بوده است. در دو پرونده اخیر خواهان ایران و خوانده ایالات متحده بوده‌اند و موضوع اصلی این دو پرونده نیز در ارتباط با ضبط و مصادره اموال ایران و تحریم‌های یکجانبه ایالات متحده علیه ایران می‌باشد. در یکی از این دو پرونده، یعنی پرونده دارایی های ایران، در تاریخ ۱۰ فروردین ۱۴۰۲ رای نهایی صادر گردیده است. برخی از مفاد رای در حمایت از ادعاهای ایران و برخی دیگر از مفاد آن، به نفع ایالات متحده بوده است. هدف این مقاله این است که با بررسی نقش عهدنامه مودت ۱۹۵۵ در این دعاوی و تحلیل یافته‌های دیوان و استدلالات آن، اعتراضات ایالات متحده به ادعاهای ایران و پاسخ ایران به این اعتراضات و نگاهی گذرا به نظر و رویه دیوان در پرونده‌های مشابه و نقش عهدنامه مودت در روابط حقوقی طرفین ثابت نماید کدام یک از طرفین در پرونده باقی مانده یعنی پرونده نقض معاهده مودت پیروز خواهد شد و رای نهایی به نفع کدام کشور صادر خواهد گشت. روش تحقیق در این مقاله روش فراتحلیلی است و برای یافته‌های خود از منابع دست اول مانند آراء دیوان، سایر اسناد، مدارک و قوانین بین المللی استفاده کرده است.
کلید واژگان:
عهدنامه مودت، روابط تجاری و حقوق کنسولی 1955 – پرونده دارایی های ایران – پرونده نقض معاهده مودت ۱۹۵۵ – صلاحیت دیوان بین المللی دادگستری