توضیحات

بررسی ضمانت اجرای احکام صادره از دیوان بین‌المللی دادگستری و ضمانت اجراهای حقوق بین‌الملل

نویسنده: فرامرز یادگاریان. اولین کنفرانس بین المللی حقوق، علوم سیاسی، سیاست اسلامی و فقه اسلامی. زمستان ۱۴۰۲.

چکیده:

دیوان بین المللی دادگستری به عنوان رکن حقوقی سازمان ملل به دعاوی بین دولت‌ها رسیدگی می‌نماید. هدف این مقاله این است تا ضمن بررسی ضمانت اجرای احکام صادره از دیوان بین المللی دادگستری و ضمانت اجراهای حقوق بین الملل به این سوال پاسخ دهد که در صورتی که یک عضو قدرتمند سازمان ملل از احکام دیوان تبعیت نکند، آیا طرف مقابل امکان مقابله با این رفتار را دارد یا خیر.

یافته‌های این مقاله نشان می‌دهد طرفی که رای به نفع او صادر شده است با استفاده از قواعد و حقوق بین الملل و ضمانت اجراهای موجود مانند ضمانت اجراهای حقوقی و تلافی جویانه و ضمانت اجراهای ملل متحد می‌تواند طرف محکوم را وادار به تبعیت از مفاد رای صادره از دیوان نماید. روش تحقیق در این مقاله فراتحلیلی است و از آراء مشابه، اسناد، کتب و مقالات مرتبط در این زمینه برای اثبات فرضیه‌های خود استفاده نموده است.

کلید واژگان:

ضمانت اجراهای حقوق بین الملل – دیوان بین المللی دادگستری – عهدنامه مودت، روابط تجاری و حقوق کنسولی 1955 – شورای امنیت سازمان ملل متحد.