توضیحات

اقتصاد در دنیای امروز

اخذ شده از انستیتو علوم انسانی و اجتماعی. تکمیل شده در ۶ آبان ۱۳۹۸.

مدرس دوره:

محمدرضا معینی فیض آبادی.

12 ساعت (بطور تقریبی).
نمره کسب شده: 100%