توضیحات

مهر، ۱۳۹۸ –

اخذ شده از پلتفرم آکادمیکس. مدرس: دکتر محمدرضا معینی فیض آبادی. کسب نمره ۱۰۰ از ۱۰۰.