توضیحات

اثبات صلاحیت ماهوی دیوان بین المللی دادگستری در پرونده نقض معاهده مودت ۱۹۵۵

نویسندگان: فرامرز یادگاریان (نویسنده مسئول)، دکتر محسن محبی، دکتر امیرحسین ملکی زاده. فصلنامه مطالعات بین المللی، دوره ۲۲، شماره ۸۱، تابستان ۱۴۰۳.

چکیده:

پس از خروج ایالات متحده از برجام و بازگشت تحریم های ایالات متحده علیه ایران و لغو قرارداد های نفتی، تجاری و اقتصادی که همگی نتیجه برجام بودند، ایران تصمیم به شکایت از ایالات متحده در دیوان بین المللی دادگستری براساس عهدنامه مودت، روابط تجاری و حقوق کنسولی ۱۹۵۵ گرفت. با صدور رای دستور موقت و رای صلاحیتی ایران یک قدم به احقاق حقوق خود نزدیک تر گشت.

اما سوال اصلی که این مقاله در صدد پاسخ به آن است، اینست که آیا دیوان در مرحله ماهوی نیز دارای صلاحیت می باشد و آیا رای نهایی به نفع ایران صادر خواهد گشت. فرضیه این مقاله، بر این اساس است که دیوان دارای صلاحیت ماهوی است و با صدور رای نهایی به نفع ایران که غیر قابل اعتراض است، ایالات متحده مستلزم بازگرداندن وضع به حال سابق و جبران خسارت از ایران می باشد. روش تحقیق در این مقاله، روش فرا تحلیلی می باشد.

کلید واژگان:

عهدنامه مودت روابط تجاری و حقوق کنسولی ۱۹۵۵، دیوان بین المللی دادگستری، صلاحیت ماهوی دیوان بین المللی دادگستری، پرونده نقض معاهده مودت ۱۹۵۵، قطعنامه ۲۲۳۱، برجام.