توضیحات

در حال داوری، ژورنال حقوق بین الملل اروپایی

پس از چند دهه کشمکش بر سر برنامه اتمی ایران و دهه ها تحریم این کشور، نهایتا با امضا توافق برجام توسط طرفین درگیر در سال 2015 و تایید آن توسط قطعنامه 2231 شورای امنیت تحریم­های پیشین لغو گشت. با روی کار امدن دولت جدید در امریکا، رئییس جمهور این کشور از برجام خارج گشت و تحریم های پیشین را بازگرداند. ایران باتوجه به بدعهدی ایالات متحده تصمیم گرفت شکایت خود را براساس عهدنامه مودت 1955 به دیوان بین المللی دادگستری ببرد. مقاله پیش رو، صلاحیت (رسیدگی و ماهوی) دیوان را در این پرونده و همچنین مشروعیت اقدامات امریکا را مورد بحث قرار خواهد داد.

با بررسی پرونده های پیشین میان ایالات متحده و ایران در دیوان که اساس همگی معاهده مذکور بوده است و باتوجّه به رویه دیوان در تأکید بر آراء و نظرات پیشین خودو همچنین ماده 10 عهدنامه مودت مبنی بر اصل آزادی تجارت و عقیده دیوان بر عدم مشروعیت تحریم کامل اقتصادی برمبنای امنیّت ملّی و نقض­های مواد بیشمار از معاهدات و توافقات بین اللملی از جانب ایالات متحده همگی ناظر و مؤید بر صلاحیت دیوان در مرحله رسیدگی و همچنین صلاحیت ماهوی دیوان می­باشند.